ที่มามูลนิธิ

ประวัติโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

มูลนิธิสันติชนมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ความรู้ในหลักการศาสนาอิสลามแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักการศาสนา มูลนิธิสันติชนเปิดสอนมุอัลลัฟเมื่อปี 2529 โดยมีอาจารย์อิสมาแอล วิสุทธิปราณี เป็นผู้สอน ต่อมามีอาจารย์อับดุลฆอนี บริสุทธิ์ มาช่วยสอนอัลกุรอาน เพราะมีผู้ที่มิใช่มุสลิมสนใจ
เข้ารับการศึกษาอิสลามเพิ่มจำนวนมากขึ้น

มูลนิธิสันติชนจึงได้จัดทำโครงการอบรมมุอัลลัฟขึ้น เมื่อปี 2537 โดยมีอาจารย์บรรจง บินกาซัน เป็นประธานโครงการและ
ผู้ปฐมนิเทศ  ผู้สอนประวัติศาสตร์และหลักการอิสลามทั่วไป อาจารย์อับดุลฆอนี บริสุทธิ์ สอนวิชาเตาฮีด ฟิกฮ์
และสอนละหมาดชาย  อาจารย์ซัลมา นาคนาวา สอนวิชาอากีดะห์ จริยธรรม สอนละหมาดหญิง
และช่วยงานทะเบียนและธุรการให้กับโครงการอบรมมุอัลลัฟ  การอบรมหลักสูตร 4 เดือน

ในปี 2538 มูลนิธิสันติชนได้จัดตั้งชมรมมุอัลลัฟขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการศึกษาและยึดมั่นตามหลักการอิสลาม
เป็นการโอบอุ้มช่วยเหลือและฟื้นฟูมุสลิมใหม่ ต่อมาได้แต่งตั้งให้อาจารย์สุไลมาน บุญชม เป็นผู้ช่วยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ในการอบรมมุอัลลัฟ

ปี 2541 คณะกรรมการชมรมมุอัลลัฟ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ ชมรมมุอัลลัฟเป็น  “โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจอิสลามในเรื่องหลักศรัทธา
และการปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อทำให้ผู้เป็นมุสลิมใหม่มีความศรัทธามั่นในหลักการอิสลามและมีความภูมิใจในความเป็นมุสลิม

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมุสลิมเดิมกับมุสลิมใหม่